Minggu, 24 Februari 2008

Diajar Basa Sunda (Kecap Rundayan)

neraskeun....

B. Kecap Rundayan
Kecap rundayan téh nyaéta kecap anu wangun dasarna geus dirarangkénan. Rarangkén dina basa Sunda téh kabéhanana aya opat, nyaéta: rarangkén hareup (afiks atawa awalan): rarangkén tengah (infiks atawa sisipan); rarangkén tukang (sufiks atawa akhiran); jeung rarangkén barung (konfiks)

a. Rarangkén Hareup
Rarangkén hareup nyaéta rarangkén anu ngantét hareupeun wangun dasarna. Rarangkén hareup dina basa Sunda nyaéta: ba-, barang-, di-, ka-, N-, pa-, pada-, pang-, para-, per-, pi-, sa-, sang-, si-, silih/sili-, ti-, ting/pating-.

1. Rarangkén Hareup ba-
Conto kecap dina kalimah:
“Pa Haji Rahmat milu bajoang ngarebut kamerdékaan.”
Gunana rarangkén hareup ba- pikeun ngawangun kecap pagawéan (aktif) nu hartina ‘ngalakukeun…’
Conto séjéna: balayar, badarat, barempug.

2. Rarangkén Hareup barang-
“Kuring mah ka dieu téh lain rék barangpénta.”
Gunana rarangkén hareup barang- ngawangun kecap pagawéan (aktif) nu hartina ngalakukeun pagawéan anu teu tangtu atawa teu puguh objékna’.
Conto séjénna: barangbeuli, baranginjeum, barangdahar.

3. Rarangkén Hareup di-
Guna jeung harti rarangkén hareup di-, di antarana:

(1) “Poé ieu mah kuring rék digawé nepi ka peuting.”
Rarangkén di- dinya gunana ngawangun kecap pagawean (aktif) nu hartina ‘ngalakukeun …’.
Conto séjéna: diajar, didamel

(2) “Lamun rék ka masjid kudu dikopéah atuh.”
Rarangkén di- di nya gunana ngawangun kecap pagawéan (aktif) nu hartina ‘maké’ ….
Conto séjénna: dibaju, dikabaya, disapatu, didasi.

(3) “Pepetasan téh geuning henteu disada.”
Rarangkén di- di di dinya gunana ngawangun kecap pagawéan (aktif) nu hartina ‘ngaluarkeun …’.

(4) “Buku téh geus dibaca ku kuring.”
Rarangkén di- di dinya gunana ngawangun kecap pagawéan (pasif) nu hartina ‘kakeunaan pagawéan ….’.
Conto séjénna: dibilang, dibawa, dicokot, dikorupsi.

(5) “Ban mobil téh kempés, kudu dikompa heula.”
Rarangkén di- di dinya gunana ngawangun kecap pagawéan (pasif) nu hartina ‘kakeunaan pagawéan ku/make …’.
Conto séjéna: didongkrak, dibuldoser, disugu, dipacul.

(6) “Lamun leuweung diruksak tangtu bakal aya akibatna.”
Rarangkén di- di dinya gunana ngawangun kecap pagawéan (pasif) nu hartina “dijieun jadi …’.
Conto séjéna: dijebol, dibentuk, dibeureun (saperti dina babasan: rék dibeureum, rék dihideung …)

(7) “Guru mah geus sakuduna dihormat.”
Rarangkén di- di dinya gunana ngawangun kecap pagawéan (pasif) nu hartina ‘dibere’
Conto séjénna: dipeunteun, dihampura.

Sabtu, 23 Februari 2008

Diajar Basa Sunda-BAB 2

Bab 2
Wangun Kecap

A. Kecap Asal
Perhatikeun conto kalimah di handap!
1. Kuring balik sakola.
2. Abdi bade wangsul ayeuna.

Upama ku urang dititénan, kalimah-kalimah di luhur téh diwangun ku kecap asal wungkul. Kecap asal, disebut ogé wangun asal, nyaéta kecap dasar lain mangrupa hasil prosés morfologis.

Naon ari prosés morfologis?
Prosés morfologis basa Sunda téh nyaéta prosés ngahasilkeun kecap turunan (kata jadian) ku cara:
- ngararangkénan, anu hasilna disebut kecap rundayan;
- ngarajék, anu hasilna disebut kecap rajékan;
- ngantétkeun, anu hasilna disebut kecap kantétan.

Pikeun nganyahokeun hiji kecap téh mangrupa hasil prosés morfologis atawa lain, urang nyaho heula kana ciri-cirina.

Ciri-ciri prosés morfologis téh,di antarana:
1) wangun kecapna robah, tina kecap dasar jadi kecap turunan;
2) warna kecapna robah, upamana baé tina kecap barang jadi kecap pagawéan;
3) mibanda harti anyar; jeung
4) mibanda fungsi ngawangun warna kecap.

Upama baé kecap dahar. Éta téh kecap asal. Sanggeus ngaliwatan prosés morfologis ku cara dirarangkénan ku rarangkén tukang -eun jadi dahareun, wangun kecapna robah, tinu kecap asal jadi kecap rundayan. Warna kecap robahna, tina kecap pagawéan jadi kecap barang. Hartina ogé robah deui, tina "ngeusian beuteung ku kadaharan" jadi anu rék atawa didahar". Tur mibanda fungsi ngawangun (warna) kecap barang.

Dina pedaran tadi, aya istilah kecap asal (wangun asal) jeung kecap dasar (wangun dasar). Tadi ogé geus disebutkeun, yén kecap asal the nyaéta kecap dasar anu lain mangrupa proses morfologis. Kecap asal bisa jadi dadasar pikeun ngawangun kecap anyar ku cara dirarangkénan, dirajék, dikantétkeun. Lebah dieu sarua jeung kecap dasar (wangun dasar). Bédana, kecap dasar mah bisa mangrupa kecap hasil prosés morfologis. Bisa mangrupa kecap rundayan, kecap rajékan, atawa kecap kantétan. Jadi bisa disebutkeun kieu: sakabéh kecap asal mangrupa kecap dasar, tapi henteu sakabéh kecap asal mangrupa kecap dasar, tapi henteu sakabéh kecap dasar mangrupa kecap asal.

Contona kecap kadaharanana. Wangun dasarna kecap kadaharan,ari kecap asalna dahar. Kecap ditampilingan, wangun dasarna: ditampiling, ari kecap asalna: tampiling.
Sangkan leuwih tétéla, tengetan bagan di handap!

Kadaharanana
/ \
kadaharan -ana
/ \
kadahar -an
/ \
ka dahar


Kecap kadaharanana wangun dasarna kadaharan, make rarangkén tukang –ana (alomorf tina rarangkén -na). Kecap kadaharan wangun dasarna kadahar, diterapkeun rarangkén -an. Kecap kadahar wangun dasarna dahar, ditapelan rarangkén ka-. Ari kecap dahar mangrupa kecap asal.

Minangka conto, tengetan wincikan di handap!
- katincakan
Kecap asal : tincak
Wangun dasar : katincak

- dipangmawakeun
Kecap asal : bawa
Wangun dasar : pangmawakeun

- kababawa
Kecap asal : bawa
Wangun dasar : kabawa

- dibulak-balik
Kecap asal : balik
Wangun dasar : bulak-balik

Disawang tina jumlah engangna, kecap asal dina basa Sunda aya nu mibanda sifat:
1) ékaengang, nyaéta anu diwangun ku saengan, contona: sok, jung, rék, blug, keur, bras;
2) dwiengang, nyaéta anu diwangun ku tilu engang, contona: saré, bapa, cau, banjir, congkrang;
3) triengang, nyaéta anu diwangun ku tilu engang, contona: boboka, biasa, lalaki, awéwé, anjeucleu, solongkrong;
4) caturengang, nyaéta anu diwangun ku opat engang, contona: amburadul, sologoto, bibilintik, itikurih, marojéngja.
5) pancaengang, nyaéta anu diwangun ku lima engang, contona: élékésékéng, bélékétépé, balagadigdeug, murukusunu, mérékényényén.

B. Kecap Rundayan
Kecap rundayan téh nyaéta kecap anu wangun dasarna geus dirarangkénan. Rarangkén dina basa Sunda téh kabéhanana aya opat, nyaéta: rarangkén hareup (afiks atawa awalan): rarangkén tengah (infiks atawa sisipan); rarangkén tukang (sufiks atawa akhiran); jeung rarangkén barung (konfiks)

Ngarucat Engang

c. Ngarucat Engang
Ngarucat engang téh nyaéta misahkeun kecap dumasar kana engangna. Tangtu baé henteu sagawayah. Salian ti kudu luyu jeung adegan engangna téh, kudu luyu jeung éjahan deuih. Aturan ngarucat engang dumasar kana Palanggeran Éjahan Basa Sunda, nyaéta:

1.Ngarucat engang dina kecap asal
1)Lamun di tengah kecap aya dua vokal anu ngantét, misahkeunana kudu di atara éta dua vokal.

Contona: sa-ir
da-un
bi-a-ya
su-a-sa-na
2)Lamun di tengah kecap aya konsonan di antara dua vokal, misahkeunana kudu saméméh éta konsonan.
Contona: a-ya
ha-yang
ka-la-pa
lé-lé-wo-déh
a-yeu-na
3)Lamun di tengah kecap aya dua konsonan atawa leuwih anu ngantét, misahkeunana di antara konsonan kahiji jeung konsonan kadua.
Contona: tib-ra
seg-rok
ban-drék
in-struk-si
kom-pléks

2.Ngarucat engang dina kecap rundayan.
1)Rarangkén tukang, jeung partikel anu biasa ditulis dihijikeun jeung kecap dasarna dipisahkeunana kudu mandiri.
Contona: pi-in-dung
ti-lu-an
kum-bah-eun
di-ba-lang-keun
ka-ta-lan-jur-an
2)Rarangkén hareup, rarangkén tukang, jeung partikel nu ngalaman parobahan wangun ditulis saperti kieu:
pa-na-nya
pa-nga-la
pa-nga-we-ruh
da-har-eun-a-na
ti-lu-an-a-na
3)Rarangkén tengah nu ditulis ngantét jeung kecap asalna, ngarucat saperti ngarucat kecap asal.
Contona: da-la-har
gu-meu-lis
ba-ra-la
gi-nan-jar
si-na-reng
4)Rarangkén tengah anu robah jadi rarangkén hareup dianggap rarangkén hareup.
Contona: um-a-mis
ar-u-lin
ar-ang-kat
al-u-dur
um-am-bon

3. Ngarucat engang serepan
Ngarucat engang serepan diluyukeun jeung katangtuan di luhur.
Contona: in-struk-si
kon-struk-si
kon-fék-si
a-ku-a-ri-eum
ko-ali-si

Kamis, 21 Februari 2008

Diajar Basa Sunda (Bahasan Engang)

C. Engang
a. Perkara Engang
Engang téh nyaéta bagian kecap anu diucapkeun dina sakali ngaluarkeun hawa (napas) tina baham. Kecap saperti abdi, dikedalkeun ku cara dua kali ngaluarkeun hawa (napas). Sakali waktu ngedalkeun ab, sakali deui waktu ngedalkeun di, Tah, ab jeung di disebut engang. Jadi, kecap abdi diwangun ku dua engang.

Engang dina basa Sunda umumna mibanda vokal nu jadi puncerna. Éta puncer téh dipiheulaan atawa dituturkeun ku hiji konsonan atawa leuwih. Ngan umumna tara leuwih ti dua kitu, aya ogé engang anu diwangun ku hiji vokal. Tapi euweuh engang (basa Sunda) anu diwangun ku hiji konsonan wungkul.

Sawatara conto engang:
aya - a-ya
balik - ba-lik
bandrék - ban-drék
sakola - sa-ko-la

Engang anu ditungtungan ku vokal, disebut engang buka, contona: ba-pa, sa-ko-la. Ari engang anu ditungtungan ku konsonan disebut engang tutup, contona: ban-téng, kam-pak. Kecap basa Sunda bias diwangun ku engang buka kabéh,engang tutup kabéh, atawa kombinasi engang buka jeung engang tutup.

b. Adegan Engang
Kecap dina basa Sunda bias diwangun ku hiji engang atawa leuwih.Contona:
- hiji engang : bray, jung, pok, cing
- dua engang : a-ya, du-a, ba-lik, pen-crong
- tilu engang : a-yeu-na, sa-la-met, ka-la-pa, ma-ngan-deuh
- opat engang : ka-la-mé-ro, ba-la-ngan-trang, ta-la-wéng-kar, bi-bi-lin-tik
- lima engang : ba-la-ga-dig-deug, bé-lé-ké-té-pé, ma-ra-ka-yang-an, me-re-ke-de-weng, mo-ro- ko-dok-dok

Sakumaha panjangna ogé kecap, engangna mah mibanda adegan anu basajan. Engang dina basa Sunda bisa diwangun ku hiji vokal atawa gabungan vokal jeung konsonan. Tapi euweuh anu diwangun ku hiji konsonan wungkul. Sangkan leuwih tétéla, perhatikeun bagan di handap! Vokal ditandaan ku K, sarta conto-conto kecap nu ngandung éta adengan engang, di hareup, di tengah, atawa di tukang.

No. Adegan engang, conto dina kecap
Di hareup, di tengah, di tukang

1. V a-ya, bi-a-sa, sa-ti-a
i-ra-ha, ka-u-la, ca-u

2. VK ab-di, su-ang-kung, pi-it
im-bit, sa-ém-ba-ra, sa-ur

3. KV ba-pa, ka-la-pa, war-ga
ti-suk, an-ti-eum, dang-ka

4. KVK ban-da, Ka-wen-tar, ba-tuk
cen-tok, pa-ran-ti, tum-pak

5. KKV pra-bu, sém-pra-ni, san-tri
sri-pang-gung, han-tri-wé-li, tam-bru

6. KKVK tres-na, kon-trak-tor, ban-drék
brang-ta, in-stan-si, kem-pléng

7. VKK ons, -, -
éks, - -

8. KVKK téks, - mo-dérn
Pérs, -, la-téks

9. KKKV stra-té-gi, in-stru-mén -
stra-ta, -, -

10. KKKVK struk-tur, in-struk-si, tran-skrip
skrip-si, -, -

11. KKVKK -, -, kom-pléks

12. KVKKK korps, - -


Adegan engang nomber 7 nepi ka 12, mangrupa pangaruh tina basa asing. Asup kana adegan engang basa Sunga pangpangna sabada urang merdéka.

Senin, 18 Februari 2008

Foto-foto hasil fotografer amatiran

Tanggal 1 Februari s.d. 3 Februari 2008 Liburan ke Pangandaran.
Saya selaku fotografer amatiran mau berbagi dengan mereka yang sudah hebat (para fotografer profesional).
Mudah-mudahan foto-foto hasil saya ini ada yang menanggapi. Kepada  para kritikus, saya tunggu kritikannya, OK. Nuhun.

Tunggu foto berikutnya.......


PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN

(Edisi kedua bedasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia.,
Nomor 0543a/U/1987, tanggal 9 September 1987, dicermatkan pada Rapat Kerja Ke-30 Panitia Kerja sama Kebahasaan di Tugu, 16-20 Desember 1990 dan diterima pada Sidang Ke-30 Majelis Bahasa Brunei Daruasslam-Indonesia-Malaysia di Bandar Sri Begawan, tanggal 4-6 Maret 1991 )I. Pemakaian Huruf
A. Huruf Abjad

Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf berikut

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z
a,  b,  c, d, e,  f,  g,  h,  i,  j,  k,  l, m, n,  o,  p,  q,  r,  s,  t,  u,  v, w, x,  z

B. Huruf Vokal
Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf a, e, i, o, dan u.

C. Huruf Konsonan
Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, dan z.

D. Diftong
Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang
dilambangkan dengan ai, au, dan oi.

E. Gabungan Huruf Konsonan
Di dalam bahasa Indonesia terdapat empat gabungan
huruf yang melambangkan konsonan khngny, dan sy.

Nanti diteruskan OK......

Diajar Basa Sunda (Neraskeun)

Baraya, urang teraskeun deui diajar basa Sunda téh, mangga........................!!!!!B. Konsonan
a. Perkara Konsonan


Konsonan atawa wianjana nyaéta sora basa anu kaluarna tina bayah meunang panghalang tina alat ucap. Dina ngalafalkeun konsonan aya tilu hal anu kalibet, nyaéta:
1. kaayaan pita sora;
2. paantelna atawa padeukeutna sawatara alat ucap; jeung
3. cara éta alat ucap téa paantel atawa padeukeut.

Alat ucap nu paantel atawa nu padeukeut pikeun ngawangun sora basa disebut articulator, nyaéta: biwir, huntu, gugusi, létah, lalangit, jeung elak-elakan. Tempat patepungna dua artikulator waktu ngalafalkeun konsonan disebut daérah artikulasi.

Sawatara istilah daérah artikulasi, nyaéta:
1. bilabial, upama dua biwir (biwir handap jeung biwir luhur) paantel atawa rapet. Konsonan anu     dihasilkeunana disebut konsonan bilabial, ngawengku: p (ep), b (eb), m (em), w (ew);
2. labiodéntal,upama biwir handap paantel jeung tuntung huntu luhur. Konsonan anu     dihasilkeunana disebut konsonan labiodéntal, nyaéta: f (ef), v (vé);
3. dental-alvéolar, upama tungtung létah paantel atawa patepung jeung huntu atawa gugusi.     Konsonan anu dihasilkeunana disebut konsonan dental-alvéolar, kayaning: d (ed), l (el), n     (en), r (er), s (es), t (et), z (zét);
4. palatal, upama tungtung létah antel kana lalangit teuas. Konsonan anu dihasilkeunana disebut     konsonan palatal, nyaéta: e (ec), j (ej), ny (eny), y (ey);
5. velar, upama bagian tukang létah antel atawa ngadeukeutkeun lalangit hipu. Konsonan anu     dihasilkeunana disebut konsonan vélar, saperti: k (ek), g (eg), x (éks), ng (eng);
6. glotal, upama pita sora dideukeutkeun atawa rapet nepi ka hawa anu kaluar tina bayah téh     kacandet. Sora anu kaluar téh sora glotal atawa hamjah, saperti sora anu misahkeun sora u     kahiji jeung sora u kadua dina kecap suuk. Ari konsonan anu dihasilkeunana disebut konsonan     glotal, nyaéta h (eh).

Upama nilik kana cara kaluarna sora, konsonan téh bias dibagi dua, nyaéta:
1. konsonan sora bahan (oral), upama sora basana kaluar tina bahan, saperti: b, c, d, f, g, h, k, l, p, r, s, t, w, y;
2. konsonan sora irung (nasal), upama sora basana kaluar tina irung, kayaning: m, n, ny, jeung ng.

b. Konsonan dina Basa Sunda
Dina aksara Sunda, konsonan atawa wianjana téh ditandaan ku aksara ngalagena. Abjadna sok disebut cacarakan, runtuyanana: ha na ca ra ka da ta saw a la pa (dha) jay a nga ma ga ha (tha) nga. Aksara dha jeung tha, carang dipaké dina basa Sunda.

Ku lantaran kiwari urang Sundana ogé geus umum nulis jeung maca ngagunakeun aksara Latén, tangtu baé abjad anu dipakéna ogé alpabét (susunan aksara Latén). Sanajan kitu, ari sora basa anu kaluarna (tina bayah) mah, méh taya bédana jeung mangsa urang Sunda ngagunakeun cacarakan.

Nurutkeun susunan alpabét, konsonan dina basa Sunda téh nyaéta: b, c, d, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w, y. Ditambah ku konsonan ng jeung ny, anu sanajan diwangun ku dua aksara tapi hiji sora. Lantaran pangaruh basa kosta (asing), konsonan f, q, v, x jeung z. Utamana lantaran pangaruh kamekaran élmu pangaweruh jeung téknologi. Dina urusan ngaran baé, upamana, apan ayeuna mah geus teu anéh upama aya urang Sunda nu ngaranna Évié, Novié, Farid, Rizki, Zaki, Iqbal, atawa Aléx.

Sarua jeung vokal, konsonan ogé distribusina dina kecap basa Sunda bias nyicingan tempat di hareup (awal), di tengah, atawa di tukang (tungtung). Iwal konsonan e jeung ny anu teu bias nyicingan tempat di tungtung kecap.

c. Kluster
Perhatikeun kalimah di handap!
1. Ceu Tati keur nyieun gemblong.
2. Mang Jaja dagang bandrék.
3. Bu Inda rék nyieun ampyang.
4. Kang Zaki keur nyieun skripsi.

Dina kalimah-kalimah di luhur, aya kecap-kecap gemblong, bandrék, ampyang, jeung skripsi. Upama ditengetan, dina éta opat kecap téh aya konsonan anu ngaréndéng nyaéta bl dina gemblong; dr dina bandrék; py dina ampyang; jeung skr dina skripsi. Anu kitu téh disebutna kluster, nyaéta gabungan dua konsonan atawa leuwih anu diucapkeun babarengan tur sawaktu dina hiji engang, bari teu kaselapan ku vokal.

Upama nyoko kana wangenan di luhur, kluster téh lain ngan ukur gabungan dua konsonan wungkul. Tapi ogé kudu aya dina hiji engang. Nu matak konsonan m dina kecap gemblong, upamana, heunteu asup kluster (bl), sebab misah engang. Upama kecap gemblong dirucat, jadi gem-blong. Kitu deui konsonan n dina kecap bandrék jeung konsonan m dina kecap ampyang.

Umumna kluster dina basa Sunda diwangun ku dua konsonan. Upama aya nu leuwih ti dua, biasana mangrupa pangaruh tina basa kosta (asing), saperti skr dina kecap skripsi. Salian ti éta, konsonan kadua dina kluster basa Sunda nyaéta l, r, atawa y.

Kluster dina basa Sunda, di antarana:
- bl : blug, tambleg, gemblong
- cl : clak, kéncléng, benclang-benclung
- gl : jengglong, jenggléng
- jl : jleg, génjlong
- kl : éngké, cengklik
- pl : plong, tamplok, démplon, kempléng
- br : bras, nambru, gambréng, nombro
- cr : crungcréng, kancra, kencring, pencrong
- dr : dreum, bandring, condré, saléndro
- gr : kianggrit, sanggray, pasanggrahan
- jr : genjring, ténjrag, anjrek
- kr : congkrang, dongkrak, angkrék
- pr : pribumi, kamprét, ompréng, namprak
- sr : sripanggung, angsrod, nyingsring
- tr : tresna, strika, santri, pentrang
- by : byur, gembyung
- py : ampyang, kempyang

Kluster basa Sunda nu mangrupa pangaruh basa asing, di antarana:
- fr : frase, frékuénsi, konfrontasi
- ps : pseudo, psikologi
- sp : spesial, inspéksi, transport
- st : status, stimulus, instant
- str : struktur, stratégi
- skr : skripsi, transkrip

Tah, baraya dugi sakitu wae heula.


Hatur nuhun.

Minggu, 17 Februari 2008

Hayu Urang Diajar Basa Sunda

Let's Learn Sundanese Language

Ngawitan, nyuhunkeun dihapunten kanu gaduh naskah asli. Kumargi abdi tos kumawantun nga-posting naskahna henteu nyuhunkeun widi ti aranjeuna heula. Mudah-mudahan aranjeuna ngama'lum. 
Simkuring nyandak tinu buku Galuring Basa Sunda nu disusun ku, Drs. Budi Rahayu Tamsyah, Drs. An 'Nur, sareng Dra. Tati Purmawati. Nu diterbitkeun ku Pustaka Setia.


1

Vokal, Konsonan, jeung Engang


A. Vokal
a. Perkara Vokal


Vokal atawa aksara hirup nyaéta sora basa anu diwangun ku sora tina bayah (paru-paru) anu kaluarna ngaliwatan tikoro teu kahalangan ku alat ucap saperti biwir, huntu, létah,lalangit,jeung elak-elakan.Sora anu dikaluarkeun gumantung kana tilu hal, nyaéta:
1. luhur-handapna létah;
2. maju-mundurna létah; jeung
3. wangun biwir

Upama baé, waktu urang ngucapkeun vokal i, posisi létah aya di luhur jeung di hareup, sarta wangun biwir kawas anu nyengir. Sedengkeun waktu ngucapkeun vokal u, posisi létah di luhur jeung di tukang, sarta biwir buleud kawas nu manyun. Tangtu baé baris béda jeung waktu urang ngucapkeun vokal a, o, é, e, jeung eu.

Upama nilik kana luhur-handap jeung maju-mundurna létah, cara ngahasilkeun vocal téh bias dijieun bagan kieu:


---------------------------------------------
| Luhur-   |    Maju-Mundur                    |
| Handap | --------------------------------
|                  | Hareup | Tengah | Tukang |
-----------------------------------------------
| Luhur     |      i        |     eu        |      u       |
| Sedeng   |      é       |      e         |      o        |
| Handap  |               |      a         |                |
-----------------------------------------------

b. Vokal dina Basa Sunda

Dina aksara Sunda, vokal téh disebut aksara macakal, nyaéta aksara anu ngarobah sora. Masing-masing mibanda istilah anu mandiri, nyaéta:
1. panghulu, aksara pikeun ngarobah sora jadi sora i;
2. panyuku, aksara pikeun ngarobah sora jadi sora u;
3. panéléng, aksara pikeun ngarobah sora é (téléng);
4. pamepet, aksara pikeun ngarobah sora jadi e (pepet);
5. panolong, aksara pikeun ngarobah sora jadi sora o;
6. paneuleung, aksara pikeun ngarobah sora jadi sora eu;

Salian ti éta, aya deui aksara atawa bisa disebut tanda-tanda anu ngarobah sora, tapi lain vokal. Upamana baé: pangwisad, panglayar, pamingkal, panyecek, pamaéh, jeung panyakra.

Pangwisad nyaéta tanda sora h (eh) dina tungtung kecap;
Panglayar, tanda sora r (er) dina tungtung kecap;
Pamingkal, tanda sora ya (ya) dinu tungtung kecap;
Penyecek, tanda sora ng (eng) dina tungtung kecap;
Pamaeh, tanda pikeun maéhan sora engang; jeung
Panyakra, tanda pikeun nyelapkeun aksara r (er) dina engang.

Kiwari aksara Sunda téh geus teu diparaké deui. Upama nulis jeung maca, urang Sunda geus ngagunakeun aksara Latén baé. Ku kituna anu disebut vokal ku urang Sunda ayeuna, aksara atawa tandana heunteu béda jeung anu disebut vokal ku sélér bangsa séjén. Iwal ti basa Sunda aya vokal eu, anu euweuh dina basa Indonésia jeung Jawa, upamana.

Vokal atawa aksara hirup dina basa Sunda aya tujuh, nyaéta a, i u, é, o, e, jeung eu. Distribusina dina kecap, bisa nyicingan tempat di hareup (awal kecap), di tengah, atawa di tukang (tungtung kecap).

Pikeun leuwih tétéla, perhatikeun bagan di handap!

-----------------------------------------------------------
|   Vokal  |              Cicingna dina Kecap            |
|                   | ---------------------------------------------
|                   |  di hareup   |   di tengah |  di tukang |
-----------------------------------------------------------
|      a          |     abdi          |     batu         |    kuda         |
|                   |  agama        |     biaya       |     paria       |
|                   |  amprok      |    mandi      |     tibra        |
-----------------------------------------------------------
|       i           |  indit            |     pita         |     sapi          |
|                   |   ibu              |      sair         |      cai           |
|                   |  istri             |   pindah      |    patri         |
----------------------------------------------------------
|       u          |  untung       |     kupa       |     paku        |
|                   |     ulin           |      laun       |       cau         |
|                   |    unggul      |    anduk     |    tambru     |
----------------------------------------------------------
|       é          |  éntog          |    kaléci      |     lélé           |
|                   |   éléh            |    paéh       |     sué             |
|                   | émbrat        |  dompét    |    lotré          |        
----------------------------------------------------------
|       o          |   oncom       |      roti       |     bako         |
|                   |   omong       |    soang     |       bao          |
|                   |  ompong      |   pondok  |      gebro      |
----------------------------------------------------------
|        e         |   entong       |     peti        |      are           |
|                   |     elap           |     siem      |        -              |
|                   |  embung      |     asem     |        -              |
----------------------------------------------------------
|        eu       |  eunteup      | peuyeum |    sampeu   |
|                   |   eureun        |      sieun     |      bieu        |
|                   |  eusleum      | eumbreuk|   nyentreu |
----------------------------------------------------------

Sakitu wé heula ke dilajengkeun deui.

Permios
Nuhun

Kamis, 14 Februari 2008

Spesies Baru Dinosaurus Berjambul dan Berparuh Bebek

SALT LAKE CITY, RABU - Spesies dinosaurus baru ditemukan di Meksiko tanpa sengaja setelah fosilnya terabaikan selama 20 tahun. Seorang paleontolog sempat menggunakan serpihan-serpihan fosil tersebut untuk mengajar anak-anak sekolah mengenai teknik penggalian fosil.

"Saya awalnya benar-benar hanya menganggapnya sebagai sampah saja," ujar Martha Carolina Aguillon Martinez dalam konferensi pers di Universitas Utah, Selasa (12/2).

Dua puluh tahun kemudian, ia baru sadar bahwa fosil yang dipakainya adalah seekor dinosaurus berjambul dan berparuh bebek yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Namun, itu pun setelah ia melakukan penggalian lebih banyak dan rekonstruksi.

"Mereka mirip peniup terompet, ini benar-benar unik dan aneh," kata Terry gates, paleontolog dari Museum Sejarah Alam Utah, AS, yang ikut menggali. Keunikannya terletak pada bentuk kepalanya dengan lubang hidung di bagian atas dan memanjang.

Para peneliti memberi nama ilmiah Velafrons coahuilensis. Spesies tersebut masuk dalam kelompok hadrosaurus bersama sekitar 10 dinosaurus bertanduk lainnya yang rata=rata ditemukna di wilayah Amerika Utara.

Fosilnya hanya 7,5 meter, tetapi hewan yang hidup 72 juta tahun lalu ini dapat tumbuh hingga 10 meteran. Meski sebesar T-rex, ia termasuk jenis herbivora (pemakan tumbuh-tumbuhan).

"Sampai ke Kanada, terdapat dinosaurus yang mirip dengannya," ujar Gates. Penemuan ini mengungkap informasi baru bahwa dinosaurus berparuh bebek mungkin melakukna migrasi ke selatan

Awas, Data Kartu Kredit Anda Dicuri

Kamis, 14 Februari 2008 02:24 WIB

Hanya dengan bergerilya selama 13 hari, polisi meringkus sindikat pemalsuan kartu kredit berskala besar. Satu hal yang cukup menyentak, betapa rentannya jaringan telekomunikasi terhadap penyadapan dan pencurian, termasuk data kartu kredit. Meski pemilik kartu kredit sudah hati-hati, hal itu tidak menjamin datanya tak tersadap. Sementara ini keamanan data bergantung pada inisiatif upaya dari pihak penerbit (issuer) kartu kredit.

Keberhasilan polisi tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI). ”Ini pengungkapan besar oleh polisi. Mudah-mudahan jaksa dan hakim dapat melanjutkan proses hukum dengan seadil-adilnya,” ujar Dodit W Probojakti dari Dewan Eksekutif AKKI yang juga Chief Operations Officer di GE Money, penerbit kartu kredit.

Pengungkapan kartu kredit palsu itu berawal dari penggerebekan pesta sabu di Apartemen Puri Kemayoran, 24 Januari 2008. Ketika itu, salah satu tersangka kunci yang ditangkap adalah Subowo Purnomo alias Erwin (52). Saat itu polisi menemukan 20 kartu kredit palsu.

Dari penggeledahan di rumah Erwin di Kelapa Gading dan Depok, polisi kembali menemukan sekitar 7.000 kartu kredit palsu, dokumen berisi catatan nomor-nomor kartu kredit, serta 131 mesin gesek kartu kredit (electronic data capture/EDC).

Erwin merupakan organisator pemalsuan kartu kredit di Indonesia atas arahan Simon (buronan warga negara Malaysia). Simon juga menyuplai ribuan ekstasi ke Erwin untuk dipasarkan di Indonesia.

Polisi lalu menangkap tersangka penting lainnya dan menemukan berbagai mesin pencetak kartu. Tersangka itu adalah Apriadi (37), Hendra Chairudin (26), Arco Harjuna Simorangkir (30), Jerry Setiawan (38), dan Kawi Rahmat (41).

Direktur Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal (Pol) Indradi Thanos mengatakan, Apriadi, Hendra, dan Iwan (masih buron) memiliki keahlian teknologi informasi yang strategis dalam sindikat. Apriadi merupakan mantan pegawai suatu perusahaan yang menangani servis mesin EDC merek Hypercom yang banyak digunakan oleh penerbit kartu kredit. Apriadi pernah beberapa kali mengikuti kursus Hypercom di Australia, Hongkong, Singapura, dan Filipina.

Sementara itu, Iwan dan Hendra merupakan mantan karyawan PT Bahana Sisfo Utama/Intrec yang bertugas mengelola network management system (NMS) yang berfungsi memonitor network access controller (NAC). NAC berfungsi sebagai pemusatan EDC. Nomor dan data yang dimasukkan ke dalam kartu kredit palsu diterjemahkan dari kode-kode atau data mentah transaksi yang dicuri atau disadap dari aliran data transaksi yang ada pada NMS.

”Tanpa keterlibatan oknum-oknum dari perusahaan itu, pencurian data kartu kredit akan sangat sulit atau tidak bisa terjadi,” kata Indradi.

Tiga modus pencurian data

Modus pencurian data kartu kredit setidaknya terdeteksi dalam tiga cara, mulai dari yang
konvensional hingga yang canggih. Modus konvensional, yaitu data kartu kredit dicuri saat pemiliknya
bertransaksi di kasir. Sebelum kartu digesek di EDC, kartu digesek dulu pada alat berukuran kecil, skimming device, yang dapat membaca dan merekam data pada magnetic stripe kartu kredit asli.

Modus tersebut bisa diantisipasi oleh pemilik kartu dengan cermat mengamati tingkah laku pegawai di meja kasir. Modus seperti ini juga memerlukan kerja sama dengan oknum pegawai toko (merchant). Dalam modus seperti ini, kartu kredit yang dicuri datanya biasanya lebih selektif, yaitu dipilih yang berjenis platinum.

Modus kedua, oknum pegawai dari perusahaan yang menyervis mesin EDC diam-diam menanamkan chip ke dalam mesin EDC di berbagai merchant saat pura-pura melakukan servis. Chip itu yang akan menyadap data kartu kredit. Setelah beberapa lama, petugas servis yang sama kembali lagi untuk pura-pura mengecek mesin EDC. Padahal, dia mengambil lagi chip-nya.

Modus ketiga yang lebih canggih adalah melakukan teknik wire tapping atau penyadapan pada jaringan telekomunikasi data. Teknik ini sempat sangat marak dilakukan di Malaysia pada tahun 2005-2006.

Pada teknik wire tapping, jumlah data yang bisa dicuri sangat banyak sehingga potensi kerugiannya pun bisa luar biasa besar. Pada teknik ini, data seluruh jenis kartu kredit, silver , gold, ataupun platinum, ikut tersadap.

Saat penangkapan para anggota sindikat tersebut, polisi juga menemukan ada 7,2 juta data kartu kredit curian. Jumlah sebanyak itu diperkirakan dicuri dengan teknik wire tapping. Namun, saat ini polisi masih memetakan pada titik-titik di mana saja penyadapan itu terjadi.

”Apakah di NAC pusat atau di mana, itu masih diselidiki,” ungkap Indradi. Saat ini para penerbit kartu kredit diberi waktu hingga 1 Januari 2010 untuk melengkapi seluruh produk kartu kreditnya dengan chip, yang diyakini akan lebih memproteksi data di kartu. Sebelum sistem itu berlaku, para penerbit kartu kredit harus berupaya ekstra memantau penggunaan kartu kredit oleh para nasabahnya.

”Di GE Money, misalnya, kami menerapkan fraud detection system yang memonitor setiap transaksi nasabah. Jika terdeteksi, tidak sampai 30 menit, petugas kami akan mengonfirmasi transaksi itu kepada pemilik kartu. Jika keterangannya negatif, kartu bisa segera diblokir dan kerugiannya terpaksa ditanggung kami,” ungkap Dodit.

Cara lainnya, tambah Dodit, jaringan jalur telekomunikasi diacak untuk mempersulit kemungkinan penyadapan. Untuk sementara ini, kedua cara tersebut digunakan secara bersamaan. (sf)

Senin, 11 Februari 2008

Wilujeng .... ah...

Wilujeng sumping


Ke antosan, nuju sibuk keneh yeuh...
Engke ditambihan deui......